Top posting users this month

Kdo je přítomen
Celkem je zde přítomen 1 uživatel : 0 registrovaných, 0 skrytých a 1 Anonymní

nikdo není přítomen

Nejvíce zde bylo současně přítomno 10 uživatelů dne 17th December 2017, 01:24

Stanovy klanu

Goto down

Stanovy klanu

Příspěvek pro arathorrn za 22nd February 2017, 00:27


STANOVY herní komunity TANKOVÁ FRONTA
Obecná ustanovení a závazky a práva Soupis všech ustanovení, závazků a práv členů komunity.
KLAN TANKOVÁ FRONTA [TFCZ], TANKOVÁ FRONTA-A [TFCZA] A ODPOČÍVÁRNA [TFCZV]
Komunita tanková fronta je komunitou hráčů World of Tanks Blitz, kteří chtějí zlepšit, nebo stabilizovat svůj výkon ve hře a zároveň nebýt jen pouhými členy klanu, ale být i členy přátelské skupiny lidí stejného zaměření. Zároveň je jeho zájmem výchova kvalitních hráčů a jejich společná komunikace na klanovém discordu, který je k tomuto účelu zřízen. Tanková fronta tímto poskytuje svým členům zázemí, kde mohou komunikovat a poskytovat rady sobě navzájem.
Aby byl zřejmý rozdíl mezi Klanem a Komunitou, je níže uvedena definice těchto pojmů. Není vždy zárukou, že členové klanu jsou i členy komunity, zde se to snažíme změnit.


DEFINICE POJMU KLAN A KOMUNITA
KLAN
Pojmem klan je myšlena skupina hráčů, kteří společně hrají v četách, sdílejí podobné nadšení ke hře a chtějí se společně účastnit akcí, které je možné absolvovat pouze v klanu. Hráči v klanu nemusejí být komunitou. Být členem klanu ovšem neznamená, být členem komunity. Ne všechny klany nabízí zázemí svým členům.


KOMUNITA
Komunita je společenství hráčů, kteří sdílejí společný zájem. Na rozdíl od prostého klanu jde ovšem o společenství, které vytváří zázemí pro své členy. Většinou je komunita tvořena členy klanu, kteří nechtějí pouze hrát, ale zároveň zlepšovat své výkony a vzájemně se v této činnosti podporovat. Rovněž je základem každé komunity výchova vlastních členů k lepšímu výkonu a poskytnutí rad novým, nezkušeným hráčům, kteří projeví zájem se zapojit do hry a zlepšovat se, nebo mít alespoň stabilní výkon.


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Není li uvedeno jinak, platí veškeré body těchto stanov pro všechny klany sdružené v komunitě TFCZ.
1.1. PRAVIDLA KOMUNITY

ZNAK KOMUNITY TFCZ
1. Ke členům klanu se chováme vždy slušně a s úctou, zároveň se tak chováme i k ostatním hráčům! Každý z nás je vizitkou NAŠÍ komunity.
2. Každému členovi, který o to požádá, bude poskytnuta pomoc! (četa, výcvikové místnosti atd.)
3. Pokud člen ví o tom, že nebude delší dobu hrát, informuje ostatní hráče vzkazem na discordu. Platnost omluvenky je jeden měsíc, pak je nutné ji znovu potvrdit.
4. Každý člen se aktivně zapojí do hledání nových členů.
5. Nikdy nebude žádný člen po jiném vyžadovat přihlašovací údaje k jeho účtu! (Toto bude postiženo okamžitým vyloučením z klanu!)
6. Hráči budou preferovat klanové čety. Je ovšem nutné, aby s četou souhlasili oba hráči.
7. Neomluvená neaktivita delší než 15 dní = automatické vyloučení z klanu.
8. Veškeré informace a důležité věci k řešení, se budou projednávat pouze na discordu. Chat ve hře je k tomu nevhodný a nelze také informovat členy ostatních klanů komunity.

1.2. DODATKY
Dodatky přesněji specifikují a uvádějí na pravou míru některá ustanovení vyplývající z pravidel klanu.
1. VSTUP DO KLANŮ
Vstup do klanů komunity Tanková fronta se děje na pozvání velení. Tanková fronta-A funguje jako samostatný klan s vlastním velením, je však nedělitelnou součástí komunity TFCZ
2. ČLENSTVÍ VE VÍCE KLANECH
Členství ve více klanech je možné pouze po konzultaci s velením komunity TFCZ.

3. DŮLEŽITÁ ROZHODNUTÍ
Každé důležité rozhodnutí je celoklanová záležitost! Pokud se chcete přihlásit do turnaje, informujte o tom členy klanu na discordu v sekci „Turnaje“, přidejte soupis hráčů, kteří se turnaje hodlají účastnit. Taková věc se musí prodiskutovat, jde o renomé celého klanu!
4. REPREZENTAČNÍ TÝM
Reprezentačním týmem se rozumí družstvo hráčů, kteří se hodlají závazně účastnit turnaje. Pokud se někdo přihlásí do turnaje, je jeho přihláška závazná a není možné se turnaje neúčastnit! Výjimkou jsou pouze závažné důvody a očekává se, že dotyčný poskytne patřičné vysvětlení, či omluvu.

4.1. POVINNOSTI REPREZENTANTŮ
4.1.1. Reprezentant má povinnost se účastnit všech tréninků a následně turnaje. Pokud ví, že se nebude moci zúčastnit, musí se omluvit v příslušném kanále na discordu.
4.1.2. Vícerá neúčast na tréninku, je důvodem k vyloučení z reprezentačního týmu.
4.1.3. Reprezentant bude vždy připojen na příslušný hlasový kanál discordu a bude poslouchat rozkazy velitele turnaje, případně výcviku.

4.1.4. Veškeré diskuse během bitvy při turnaji se zakazují! Výjimkou je přivolání pomoci či drobné upozornění na nebezpečí.
4.1.5. Diskuse stran taktiky se budou vést mimo bitvu! Jde o udržení pořádku a disciplíny během výcviku či turnaje.
4.1.6. Reprezentant se musí přizpůsobit taktice velitele výcviku/turnaje. Toto přímo souvisí s body 4.1.4 a 4.1.5.
4.1.7. Velitele výcviku/turnaje může odvolat pouze velitel klanu/komunity, a to jen dodatečně, během turnaje to již není možné. Pokud se velitel neosvědčí již v průběhu výcviku, bude odvolán okamžitě.
4.1.8. Od reprezentanta se očekává maximální nasazení stejně jako znalost svého stroje a jeho maximální vybavenost.

5. VOLEBNÍ MODEL
Tento volební model je platný pro veškerá důležitá hlasování. Pro příklad nám poslouží volba zástupce velitele v klanu TFCZ.

5.1. Návrh nominantů. Jak bude napsáno níže, lze navrhnout na pozici zástupce kohokoli z klanu TFCZ. Nominanty ovšem musí schválit současné velení a to nadpoloviční většinou. Teprve po schválení nominantů začíná běžet proces volby.
5.2. Počet nominantů. Počet není omezen, avšak nesmí být pouze jeden. V případě, že je pouze jeden, je rozhodnutí v rukou velení klanu. Není li velení klanu schopno rozhodnout, může rozhodnout velení komunity.
5.3. Volba. Od nominace k volbě nesmí uplynout delší doba než dva týdny, tento čas má velení klanu na sestavení volebního formuláře. V den, kdy je formulář oficiálně vyvěšen na discordu, je možné hlasovat. Na hlasování má komunita týden, tedy sedm dní, poté je volba ukončena. Vyhodnocení výsledků bude oznámeno po sečtení hlasů, nejpozději však následující den po volbě. Celý proces volby může trvat maximálně tři týdny.
5.4. Jmenování do funkce. Jmenování je provedeno ihned po vyhodnocení výsledků volby.

Uvědomte si, že volba je důležité rozhodnutí a proto k ní přistupujte s maximální zodpovědností!

Stejný postup volby se dá aplikovat i v ostatních klanech, či na cokoli jiného, co vyžaduje hlasování. Průběh voleb však musí být zachován!

2. ZÁVAZKY KE KOMUNITĚ/KLANU
Seznam základních závazků ke komunitě/klanu. Stanovy dále určují ještě další závazky, které jsou dále podrobněji vysvětleny.

2.1. Každý člen se zavazuje, že bude aktivní ve hře.
2.2. Návštěva discordu každý den.
2.3. Členové komunity/klanu nesmí vynášet informace o jeho fungování a struktuře.
2.4. Každý člen se zavazuje dodržovat Pravidla komunity.
2.5. Povinností každého člena je dodržovat stanovy komunity.
2.6. Očekává se loajalita ke komunitě i ke klanu.
2.7. Každý člen se aktivně zapojí do hledání nových členů. (Jde přímo o pravidlo klanu!)
3. PRÁVA ČLENŮ KOMUNITY/KLANU
Seznam práv členů komunity/klanu. Stanovy dále určují ještě další práva, která jsou níže podrobněji vysvětlena a popsána.

3.1. Členové mají právo volebního hlasu při rozhodování o důležitých otázkách týkajících se komunity/klanu.
3.2. Členové mají právo požádat o pomoc ve hře a ostatní pomoc, plynoucí z Pravidel komunity.
3.3. Každý člen komunity/klanu má právo se vyjadřovat k chodu komunity/klanu, avšak platí subordinační postup. (Tzn. případné dotazy, stížnosti se řeší směrem nahoru, hráči-zástupcům velitele, zástupci velitele-veliteli. Stížnosti na zástupce velitele jsou řešeny na základě písemného podkladu zaslaného jako PM veliteli klanu na discordu. Nedodržení subordinačního postupu nebo jeho porušení je považováno za neopodstatněné a nebude na něj brán zřetel.)

3.4. Každý člen má právo opustit klan, musí si být ovšem vědom, že tento krok je nevratný a zpětně neodvolatelný! Pokud tedy hráč opustí klan dobrovolně, je jeho návrat vyloučen. (Výjimkou je pouze opuštění klanu za účelem založení nového klanu, který přímo bude souviset s komunitou Tanková fronta. Hráč se pak může bez sankce vrátit do kmenového klanu a nebude mu v tom bráněno.) Za zvláštních okolností, může být hráč opětovně přijat I po dobrovolném opuštění klanu, avšak musí to odsouhlasit velení komunity a zároveň musí jít o hráče, který v minulosti pro klan/komunitu něco zásadního vykonal!
3.5. Členové TFCZ a TFCZA mají právo požádat o přestup do „klanové odpočívárny“.
3.6. Členové mají právo navrhnout vyloučení jiného člena z klanu/komunity. Taková žádost musí být opodstatněná, podložená důkazy a bude též řádně projednána na discordu v kanále který určí či založí velení. Předkladatel bude pozván do tohoto kanálu, předloží důkazy a důvod žádosti o vyloučení jiného člena. Na základě těchto informací proběhne diskuse, kde se vyjádří nejméně tři členové vedení v aktivní funkci (tzn. že toto rozhodnutí nemohou učinit čestní velitelé, ačkoliv na jejich názor může být brán zřetel). Pokud to situace vyžaduje, bude přizván k diskusi i člen, jenž má být vyloučen. Jsou-li důkazy a důvod/y k vyloučení dost závažné, nemusí k tomu dojít. Dle míry provinění bude postupováno podle seznamu sankcí.
POZOR!!! Pouhá žádost, nikterak podložená, nedává členům právo požadovat po vedení vyloučení jiného člena, byť by ho do klanu sám přivedl!
Pokud je hráč jednou přijat do klanů komunity Tanková fronta, vztahují se na něj všechna práva a povinnosti člena komunity, vzhledem k tomu ho nelze vyloučit pouze na základě žádosti a bez pádných důvodů.
Řešení osobních sporů, tedy sporů z reálného života nesouvisejících s fungováním klanů nebo komunity, nepřísluší do kompetencí velení klanů, ani velitelům klanů a takové spory velení klanů nebude řešit nikdy! Člen komunity nemá právo takové jednání po velení požadovat! Bude-li člen na řešení trvat a stavět velení klanu před rozhodnutí „buď já, nebo on“, velení klanu hráči poděkuje za vše, co pro klan udělal a umožní mu odchod na základě jeho rozhodnutí dle práv členů klanu bod 3.4. Hráče nelze v klanu držet proti jejich vůli.


4. TANKOVÁ FRONTA-A [TFCZA]


ZNAK KLANU TANKOVÁ FRONTA-A
Jak bylo zmíněno výše, je TFCZA samostatně fungujícím klanem, ovšem zároveň jde o pevnou součást komunity kolem klanu TFCZ. Členové klanu mají přístup na server komunity TFCZ a můžou diskutovat se členy ostatních klanů komunity a účastnit se např. výcviku ve společné místnosti. Klan má vlastní znak a jeho velení má svobodu v rozhodování o tom, jakých akcí se bude klan účastnit, kdo bude přijat do klanu, nebo z něho vyloučen. Velitel klanu se přímo zodpovídá velení komunity TFCZ! Jsou tedy rozhodnutí, která nesmí velitel učinit bez porady s velením komunity TFCZ!
4.1. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KLANU TANKOVÁ FRONTA-A [TFCZA]
4.1.1. Vstup do klanu se děje pouze na pozvání velení klanu.
4.1.2. Minimální věk pro vstup je 15 let, výjimku může udělit pouze velitel klanu.
4.1.3. Žadatel o vstup do akademie musí splňovat tyto požadavky:
Více než 100 bitev měsíčně
WR 48 % a vyšší
Průměrné poškození nejméně 500
Minimálně 2000 bitev
Výjimky po dohodě velení klanu
4.1.4. Od hráče se očekává, že bude usilovně snažit zlepšit své herní umění a zároveň bude aktivní na klanovém discordu.


5. KLAN TANKOVÁ FRONTA [TFCZ]


ZNAK KLANU TANKOVÁ FRONTA
Klan Tanková fronta je zakládajícím klanem celé komunity TFCZ. K založení klanu došlo 29.8.2015, kdy byla situace v komunitě hráčů World of Tanks Blitz tristní a bylo jen málo klanů, kde by byli ochotni příjmat hráče se špatnými výsledky. Tanková fronta vznikla právě pro tyto hráče, kteří měli chuť se zlepšovat, avšak nebyl nikdo, kdo by je přijal do klanu, nebo se ujal jejich výcviku.
Začátky byli těžké, ale společnými silami (Viribus unitis), jak stojí v našem znaku, se pomalu začal formovat ne, jen klan, ale celá komunita lidí, kteří se rozhodli pomoci a obětovali spoustu svého času pro výcvik, často úplně neznámých hráčů.
Samozřejmě jak se počet členů komunity zvyšoval, podařilo se vybudovat opravdu kvalitní a hlavně fungující společenství. Na základě myšlenek tohoto klanu, pokračuje celá komunita ve zlepšování celé hráčské základny hry World of Tanks Blitz.
Poděkování platí všem zakládajícím členům a všem, kdo se podíleli na vytvoření tohoto společenství. Děkujeme.

5.1. Vstup do klanu se děje pouze na pozvání velení klanu. Konkrétně toto pozvání může učinit náborový důstojník, samozřejmě velitel klanu a po dohodě, kdokoli ze zástupců. Zde je nutná konzultace s náborovým důstojníkem.
5.2. Velení si vyhrazuje právo na individuální posouzení kvalit hráče. V tomto případě musí být shoda velení nadpoloviční.
5.3. Do klanu TFCZ nemůže být přijat nikdo, kdo svým intelektem a chováním nesplňuje představy velení klanu. Velení klanu si tímto vyhrazuje právo na okamžité vyloučení člena/ů, kteří budou kazit dobré jméno klanu, obtěžovat ostatní členy jakýmkoli způsobem, nebo způsobem který porušuje Pravidla klanu či stanovy.
5.4. Minimální požadavky pro vstup do klanu jsou:
5.4.1. Aktivita ve hře minimálně 200 bitev za měsíc, což je cca necelých 7 bitev denně při délce měsíce 31 dní. (Toto se netýká tvůrců klanu a lidí s řádnou omluvenkou.)
5.4.2. Pravidelná aktivita na klanovém discordu, minimálně jedenkrát denně.
5.4.3. Průměrný tier 5 a vyšší.
5.4.4. WR minimálně 51 % stabilně, nebo se stoupající tendencí.
5.4.5. Celkový počet bitev minimálně 2OOO a vyšší.

5.5. Hlasová komunikace je podmínkou! Aplikaci
Discord lze získat zdarma.6. POVYŠOVÁNÍ V KLANECH

6.1. Povýšení v klanech TFCZ a TFCZA se udílí za mimořádný přínos komunitě, nebo za zásluhy.

Povýšení musí schválit velení daného klanu a rozhodnutí musí být nadpoloviční!

V některých případech lze nominovat na zástupce velitele kohokoli z klanu a to formou hlasování. Toto hlasování probíhá v příslušném formuláři, který bude umístěn na discordu a mohou hlasovat všichni členové příslušného klanu. Volba probíhá dle volebního modelu sekce 1.2. oddíl 5.

7. KLANOVÝ DISCORD
Účelem klanového discordu je co nejrychlejší komunikace mezi všemi členy komunity, zároveň jde o prostředek, jak se spojit s hráčem mimo hru. Jedná se jak o textové, tak o hlasové kanály.

7.1. Klanový Discord slouží k hlasové a textové komunikaci a je určen pouze pro členy klanů a odpočívárny.
7.2. Nečlen má přístup pouze do kanálu #saloon, pro účel společného výcviku jsou zřízeny volně přístupné hlasové kanály.
7.3. Na klanovém Discordu jsou tato pravidla:
7.3.1. Hráči se k sobě navzájem chovají slušně.
7.3.2. Jakékoli nadávky směrem k hráčům jsou zakázány.
7.3.3. Osočování jednotlivých hráčů je nepřípustné.
7.3.4. Žádost o četu není závazná a platí oddíl 1. podsekce1.1. bod 6.
7.3.5. Vkládání nevhodného obsahu, obrázků s nevhodnou tématikou, nebo jiných nevhodných příloh se zakazuje.

7.4. Porušení kteréhokoli z výše uvedených pravidel je postiženo dle seznamu sankcí bod 9. podsekce 9.4.

7.5. Výjimku z výše uvedených pravidel mají pouze sekce pro velení a administraci. Sekce jsou s omezeným přístupem.

7.6. Ostatní servery a chování na nich

7.6.1. Na jakémkoli cizím meziklanovém serveru se hráč chová slušně!

7.6.2. Pokud dojde k nevhodnému chování, bude hráč postižen dle seznamu sankcí bod 9.5.6. (Trest můžete obdržet i od jiného admina, či moderátora tohoto konkrétního serveru, ten bude, dle míry vašeho provinění, informovat vedení klanu).
7.6.3. Hráči nebudou „žebrat“ o zakoupení tanků, nebo herní měny (Goldy) a to ani žertem! Nevrhá to dobré světlo na naši komunitu. Pokud hráč toto učiní, bude postižen dle seznamu sankcí bod 9.5.7.
7.6.4. Opakované, obzvláště hrubé a nevhodné chování na meziklanových serverech bude řešeno dle seznamu sankcí bod 9.5.8.

8. KLANOVÉ FÓRUM
Klanové fórum bylo zřízeno primárně ke komunikaci mezi hráči. Tato forma komunikace se ukázala být značně komplikovanou a vzhledem k rychlosti komunikace na discordu i zastaralou. Nicméně fórum je zachováno jako přehledný zdroj znalostí, jež naši hráči načerpali a nějakým způsobem zdokumentovali. Aby hráč mohl čerpat informace, musí být registrován na fóru (pak lze přejít na konkrétní část fóra i z discordu). Registrace probíhá dle běžných zvyklostí. Je ovšem nutné potvrdit email, který obsahuje aktivační link. Pak už stačí počkat na potvrzení od admina (může to chvilku trvat). Je žádoucí, aby všichni členové komunity měli na fórum přístup, a tedy byli registrováni. V případě, že zapomenete heslo, může vám admin udělit heslo nové.


9. SEZNAM SANKCÍ
9.1. Neomluvená neaktivita na discordu: vyloučení z hlavního klanu.
9.2. Porušení pravidel klanu, nebo stanov: Dle míry provinění: Vyloučení z klanu i komunity, návrat není možný.
9.3. Vkládání nevhodného obsahu na fóru: odstranění příspěvku, napomenutí, při opakování vyloučení z fóra.
9.4. Nevhodné chování ve hře: pokud jde o vypjaté situace v bitvě, není to považováno za porušení pravidel. Pokud se jedná o nevhodné chování po bitvě, je-li podán podnět, je to považováno za porušení pravidel a bude to řešeno individuálně v rámci velení klanu a výsledek bude zveřejněn ve speciálním kanále na discordu. (Informováni budou pouze členové komunity a to sdělením, že hráč byl vyloučen z klanu a proč. Bližší informace budou komunitě sděleny pouze v případě, že půjde o zvlášť závažné provinění a pokud již nebude návrat takového hráče žádoucí. Při běžných prohřešcích a vyloučení na dobu určitou nebudou informace komunitě sděleny.) V mimořádných případech, kdy došlo k poškození dobré pověsti klanu a jeho komunity, bude zveřejněn vylučovací dekret, který zůstane ve volně přístupném kanále na discordu i na fóru.
Tímto aktem bude očištění klanu bráno za hotové.

9.5. Nevhodné chování na Discordu: hráč, který nedodrží pravidla klanového Discordu dle bodu 7. sekce 7.3., podsekce 7.3.1. až 7.3.5. bude dle míry provinění postižen takto:
9.5.1. Hrubé chování, nadávky: 1. výstraha, další provinění: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor.
9.5.2. Osočování jednotlivých hráčů: 1. výstraha, další provinění: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor.
9.5.3. Nevhodné chování směrem k moderátorovi: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor, případně admin.
9.5.4. Vstup na klanový Discord po opuštění nebo vyloučení z klanu: permaban.

9.5.5. Vkládání nevhodného obsahu: odstranění příspěvku, 1. výstraha, další provinění: ban na klanový Discord na dobu, jež určí moderátor, nebo permaban.
9.5.6. Nevhodné chování na serverech cizích klanů: Odebrání oprávnění k přístupu do jednotlivých kanálů na serveru, nebo úplný zákaz přístupu na tento server. Uvědomte si, že ne všechny postihy na tomto serveru spadají do kompetence admina našeho klanu a může vás potrestat některý jiný admin, či moderátor.
9.5.7. „Žebrání“ na serverech cizích klanů: hráči bude trvale odebrána možnost přístupu na tento server a bude vyloučen z klanu i z komunity.
9.5.8. Jasně prokazatelné hrubé chování na Discordových serverech: Vyloučení z klanu i z komunity. (Takovéto chování je naprosto nepřípustné!) V mimořádných případech, kdy došlo k poškození dobré pověsti klanu a jeho komunity, bude zveřejněn vylučovací dekret, který zůstane ve volně přístupném
kanále na discordu i na fóru.
Tímto aktem bude očištění klanu bráno za hotové.

9.5.9. Zbytečné spamování, či vkládání většího množství emotikonů, vícečetné jednoslovné odpovědi a jiné přestupky tohoto typu:
1. Napomenutí od dozorčího(MODERÁTOR)
2. Udělení zvláštní role SPAMER A IGNORANT
S tímto je spojeno omezení komunikace
na dobu, jenž určí dozorčí.
3. Ban na klanový Discord na dobu, jenž určí dozorčí

9.6. Vynášení interních sdělení o fungování a vnitřní struktuře klanů nebo komunity, stejně jako šíření obsahu fóra a Discordu se zakazuje. Jelikož se jedná o rozkrývání funkce klanů/komunity, je toto považováno za hrubé a neetické porušení vztahu ke komunitě a je to postiženo trvalým vyloučením z klanu i komunity a návrat není nikdy možný.
9.7. Nedodržování pravidel pro reprezentační tým: jakékoli porušení pravidel je důvodem k vyloučení z reprezentace. Míra postihu (myšleno pouze vyloučení z reprezentace, nebo zákaz účasti na turnaji) je zcela v rukou velitele turnaje/výcviku a užšího velení klanů.


10. [TFCZV] KLANOVÁ ODPOČÍVÁRNA
Jak stojí již na samém počátku tohoto dokumentu, jsme komunita, a proto si vážíme i členů, kteří nemůžou delší dobu hrát. Takovýto hráč by samozřejmě byl vyloučen pro neaktivitu, i když bude omluven (myslí se neaktivita delší než dva měsíce, omluvenka má platnost měsíc, pak je nutné ji potvrdit znovu). Proto byl zřízen klan s názvem Tanková fronta-Veteráni [TFCZV], tam se mohou přesunout hráči, kteří chtějí zůstat členy komunity i když zrovna nemůžou z nějakého důvodu hrát. Do tohoto klanu lze přejít z TFCZ i z TFCZA. Přesun zpět se děje na žádost hráče, avšak je možné se vrátit pouze do klanu, ze kterého hráč do odpočívárny odešel.


ZNAK TFCZV

11. MEZIKLANOVÉ ALIANCE

Pokud dojde k žádosti ze strany jiného klanu na utvoření aliance, bude tento akt potvrzen digitálně, nebo písemně. Jakmile je aliance uzavřena, je možná vzájemná spolupráce, jinak ne. Členství v alianci neznamená členství v komunitě TFCZ!

11.1. CO ZNAMENÁ POJEM ALIANCE
Aliance je smluvně zakotvený vztah mezi rovnoprávnými partnery. Alianci mohou utvořit klany, které mají zájem se vzájemně podpořit, či si vypomoci.
Spojenectví v alianci umožňuje například zapůjčení hráčů na turnaj, nebo vzájemnou výpomoc, školení či výcvik hráčů, kteří jinak nejsou členy komunity. Podmínkou je, že hráči zůstávají stále členy vlastního klanu (není tedy možné z klanu odejít a pak se vrátit!). Od všech hráčů, kteří jsou členy klanů, které se zavázaly k meziklanové alianci, se očekává, že budou svým intelektem a chováním způsobilí k takovéto spolupráci. Jakékoli projevy, dehonestace směrem ke sdruženým klanům je důvodem k okamžitému ukončení spolupráce dotčených klanů a jejich vyloučení z aliance.
11.2. PRAVIDLA ALIANČNÍHO SVAZKU
11.2.1 Alianční svazek je uzavřen vždy jako elektronický, popřípadě písemný dokument, který bude v kopii umístěn jak na discordových serverech aliančních klanů, tak na případném meziklanovém serveru a to ve volně přístupné části, aby bylo zaručeno, že do smlouvy nikdo nijak nezasahoval, nebo ji neupravoval. Bude li nutno smlouvu jakkoli upravit, musí s tím souhlasit všechny klany sdružené v alianci!
11.2.2 Klany, či komunity spojené v alianci, se zavazují, že si nikdy nebudou vzájemně usilovat o hráče! Pokud k tomu dojde, je to bráno jako hrubé porušení smlouvy a ta je okamžitě zrušena.
11.2.3 Vzájemná pomoc musí být poskytnuta oboustraně, není tedy možné, aby jeden klan/komunita čerpal/a ze znalostí druhé, ale neposkytoval/a za to adekvátní náhradu! Logicky, pokud dojde k alianci mezi klany/komunitami, které nejsou na stejné, nebo alespoň podobné úrovni, není možné poskytnout adekvátní náhradu za čerpané znalosti, takový svazek (aliance) je tedy nutno důkladně zvážit. Je li dokument podepsán i za těchto podmínek, je nutné tuto pasáž zmínit ve smlouvě a rovněž je nutné zmínit, jak bude probíhat kompenzace.
11.2.4 V meziklanové alianci není možné požadovat zapůjčení účtů mezi hráči! Pokud k tomu dojde, jde o hrubé porušení smluvního svazku a smlouva se tím okamžitě ruší!
11.2.5 Klany v aliančním svazku vytvoří alianční Discordový server s neomezeným přístupem pro klany sloučené v alianci. Hráči klanů spojených v alianci, budou označeni nickem ze hry, zkratkou klanu umístěnou v hranaté závorce a bude jim přidělena role „spojenec“, s výjimkou moderátorů, či adminů, ti budou označeni jinak. Rovněž budou zřízeny speciální kanály pro velení klanů spojených v alianci jako alianční velení, ty budou s omezeným přístupem a velitelé klanů budou jasně označeni. Co se týká chování na tomto serveru, lze vycházet z těchto stanov oddíl 7.
11.2.6 Alianční svazek neznamená, že se hráči, pokud se potkají v běžné, nebo hodnocené bitvě na publicku (randomu), budou jakkoli šetřit, budou li bojovat proti sobě! Není to důvodem ke zrušení smlouvy a ani toto nelze nijak vynucovat. Platí pravidlo „ v bitvě neznám bratra“.
11.2.7 Pokud dojde k názorovému nesouladu a to ať mezi hráči, či mezi klany sdruženými v alianci, bude toto řešeno v rámci aliančního velení (viz. sekce 12.3., tohoto oddílu.
11.2.8 Zakazuje se zakládání dalších frakcí mimo alianci, aby se zamezilo paktům namířeným proti jiným aliančním partnerům. Takovýto pakt by znamenal rozpad aliance.
11.2.9 Všichni hráči sdružení v alianci se zavazují, že nebudou vynášet vnitřní informace o fungování aliance a jejích strukturách! Pokud k tomu dojde, očekává se, že tento hráč bude potrestán dle vnitřního řádu klanu, jehož je členem. Nedisponuje li klan vnitřním řádem, či jiným dokumentem, bude takový hráč vyloučen z aliančního svazku tak, že mu bude zrušen přístup na alianční server a nebude mu umožněno se účastnit aliančních záležitostí. Tento hráč bude rovněž zapsán na černou listinu aliance, aby nedošlo k jeho rehabilitaci „zapomenutím“.
11.2.10 Zrušení aliančního svazku lze provést po dohodě dotčených klanů. Pokud dojde k vypovězení smlouvy, je nutné uvést důvod jejího zrušení a okamžitě opustit alianční discordový server. Budoucí spolupráce je tím ovšem vyloučena a smlouvu nelze znovu obnovit.
11.3. ALIANČNÍ VELENÍ
Velení aliance bude strukturováno dle dohody mezi klany v ní spojených.
Zde nabízí naše komunita (TFCZ) tento model.
11.3.1 Každý z klanů má právo na tři zástupce z vlastního velení. Tito zástupci mají právo se vyjadřovat k chodu celé aliance i ke vzájemné spolupráci mezi nimi.
11.3.2 Aliance si zvolí ze zástupců jednoho, který bude fungovat jako velitel aliance a jeho slovo bude mít největší váhu (zde je důležité, aby to byl někdo, kdo se těší patřičné důvěře všech zúčastněných klanů). Tento by měl být jasně označen na Discordovém serveru.
11.3.3 Pro spravedlivé rozhodování v alianci se o důležitých bodech a dohodách bude hlasovat (toto se týká jiných než dohodnutých bodů, či dohod). Hlasovací model naší komunity lze pohodlně upravit.
Pravomoci velení aliance budou součástí alianční dohody.

12. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Z výše uvedených informací se může zdát, že komunita je velmi omezována, není tomu tak. Tento dokument má sloužit jako vodítko pro případné řešení konfliktních situací a nedorozumění. Zároveň jde o informační dokument pro nově příchozí členy, aby měli přehled o tom, jaké jsou jejich povinnosti, práva a závazky. Vzhledem k množství výhod, které naše klany a komunita poskytuje, je nutné ošetřit alespoň nejdůležitější body, které z dokumentu vyplývají. Tento dokument bude umístěn na volně přístupnou část fóra, aby se s ním potencionální zájemci o členství v klanech a komunitě mohli seznámit. Dokument bude aktualizován dle nejnovějších zkušeností.


13. ODKAZY
Na níže uvedených odkazech lze požádat o vstup do klanů. Žádat výjimku k přijetí lze pouze v mimořádných případech!)

Web: Tankova-fronta.webnode.cz
Fórum: tankovafronta.forumczech.com

14. ZÁSTAVA A ZNAKY
Komunita má svoji zástavu a jednotlivé klany, které k ní patří, mají své vlastní znaky, zde je jejich přehled a popis významů.

ZÁSTAVA KOMUNITY TANKOVÁ FRONTA
Zástava symbolizuje chuť bojovat a prolomit temnotu nevědomostí hráčů. Černé pole symbolizuje nevědomost. Květinové vazby jsou vítězství. Perutě smrti značí odhodlání. Zkřížené meče a štít bojovnost. Lebka s čepicí, která nese symbol Blitzu a sluchátky značí, že jde o hráčskou komunitu. Zkratka komunity TFCZ je odkazem na klan Tanková fronta. Poslední, zlatorudá stuha, nese motto celé komunity.

ZNAK KLANU TANKOVÁ FRONTA
Znak klanu Tanková fronta je zjednodušenou variantou komunitní zástavy. Byly vypuštěny některé těžko aplikovatelné detaily. Rovněž došlo k umístění znaku do světlého pole, což značí světlo naděje a na tomto pozadí jsou všechny ostatní znaky klanů, které souvisí s komunitou TFCZ.

ZNAK KLANU TANKOVÁ FRONTA-A
Znak klanu Tanková fronta-A. Z původních symbolů, které jsou na zástavě, je ponechána lebka, která odkazuje na hráčskou komunitu. Stuha se zkratkou klanu značí učenlivost a je pozůstatkem z doby, kdy šlo o akademii klanu TFCZ. Po udělení samostatného statusu, byla stuha ponechána na paměť těchto časů.

ZNAK TANKOVÁ FRONTA-VETERÁNI
Tento znak patří odpočívárně komunity. Lebka, která odkazuje na zástavu komunity je záměrně rozbitá, což symbolizuje ukončení hry. Stuha je symbolem odkazujícím na TFCZA. Šálek kávy značí odpočinek.

ZNAK KOMUNITY TFCZ
Komunitní znak je od ostatních znaků odlišný. V horní polovině se nachází dva tanky se zkříženými kanóny, což znázorňuje spojenectví. Tanky stojí na zkratkách klanů sdružených v komunitě. Dále následují hromady lebek, které odkazují na klanové motto (Viribus unitis). Celý znak lemuje název komunity.!!!Registrací na fóru, nebo přijetím pozvánky z klanového discordu dobrovolně souhlasíte s výše uvedenými povinnostmi a závazky!!!
!!!!!Povinností každého stávajícího člena i nového žadatele je přečíst si tyto stanovy!!!!!

Verze stanov: 2.0.0
Poslední revize:23.11.2018

_________________
avatar
arathorrn
Admin

Poèet pøíspìvkù : 553
Join date : 13. 06. 16
Age : 38
Location : Okolí Brna

http://tankovafronta.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru